top of page

ALVEJORDET STEINERBARNEHAGE

Barnet i sentrum

alvejordet banner 2.jpg

OM ALVEJORDET

Alvejordet Steinerbarnehage er en privat barnehage som eies og drives av Stiftelsen Alvejordet.

Barnehagen ble startet i 1983 på Hamresanden. Etter flere år på Hamresanden i leide flerbrukslokaler, meldte trangen seg for å holde hus i egne egnede lokaler. Barnehagen var da så heldig å få en nydelig tomt på Eg, like opp til Baneheia. Her flyttet vi inn i ny barnehage med plass til 20 barn påsken 1988.  
Høsten 2006 startet vi opp en ny avdeling «Kvisten» med plass til 8 små barn fra 1-3 år. Fra høsten 2018 endres avdelingsnavnene til Storealven og Lillealven. 

nisser i potte_edited.jpg

VÅRE GRUNNVERDIER

Steinerpedagogikken

snø_edited.jpg

ETTERLIGNING

Steinerpedagogikken bygger på at barn i barnehagealder i stor grad lærer gjennom å være sammen med voksne som de har trygge og gode relasjoner til, voksne forbilder de kan speile seg i og derav intuitivt etterlikner. Hva og hvordan medarbeiderne utfører sitt arbeid i barnehagen har derfor stor betydning for og innvirkning på barns læringsprosesser.

egg_edited.jpg

FRILEK

Leken er for et barn den aller viktigste aktiviteten i barnehagen. Den er barnets egen arena for livslyst, fantasi, vennskap og relasjoner samt språklig utvikling. Forskning bekrefter at lek tidlig i livet er viktig for å bygge kreative egenskaper og evne til samarbeid, også  med forskjelligtenkende. I leken kan barna bearbeide både kroppslige og følelsesmessige inntrykk fra barnehagen og ellers i livet.

vekstkasser_edited.jpg

VOKSENROLLEN

I steinerbarnehagen legges det stor vekt på den voksnes rolle og arbeid. Det er helt avgjørende at den voksne har evne til å skape en tilstedeværende, varm og kjærlig relasjon til hvert enkelt barn. Et lite barn merker straks om den voksne har evnen til å dele fokus og oppmerksomhet. Gjennom et nærværende og lyttende vesen kan den voksne skape en trygg og kjærlig ramme for barnet. Barnehagen skal være et trygt sted der barna blir møtt og støttet i sine individuelle uttrykk.

VÅRT FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

ute hengekøye_edited.jpg

KONTAKT

Andreas Kjærs vei 77, 4615 Kristiansand

38 02 17 10

bottom of page