top of page

VÅRE GRUNNTANKER

The Best Kindergarten

vekstkasser_edited.jpg

RYTME

Rytme handler om vekslingen mellom to motsatte kvaliteter eller aktiviteter som gjentas i et mønster. Steinerpedagogikken ser rytme som et bærende prinsipp i alle livsprosesser, og mennesket kan sees på som en rytmisk organisme som veksler mellom hvile/søvn og aktiv/våken tilstand. Pusten veksler mellom inn­ og utånding i et rytmisk forløp. Kunnskap om naturens rytmer blir slik et pedagogisk virkemiddel i steinerbarnehagene.

snø.jpg

ETTERLIKNING

Steinerpedagogikken bygger på at barn i barnehagealder i stor grad lærer gjennom å være sammen med voksne som de har trygge og gode relasjoner til, voksne forbilder de kan speile seg i og derav intuitivt etterlikner. Hva og hvordan medarbeiderne utfører sitt arbeid i barnehagen har derfor stor betydning for og innvirkning på barns læringsprosesser.

turtog.jpg

SANSEPLEIE

Sansepleie dreier seg om medarbeidernes tilrettelegging, aktive handlinger og estetiske valg for å gi barna en rikest mulig sanseerfaring i barnehagen. Sanselæren i steinerpedagogikken beskriver de erfaringer mennesker gjør i omgivelsene, med andre mennesker og med vår egen kropp.

rompe sklie.jpg

FRILEK

Leken er for et barn den aller viktigste aktiviteten i barnehagen. Den er barnets egen arena for livslyst, fantasi, vennskap og relasjoner samt språklig utvikling. Forskning bekrefter at lek tidlig i livet er viktig for å bygge kreative egenskaper og evne til samarbeid, også  med forskjelligtenkende. I leken kan barna bearbeide både kroppslige og følelsesmessige inntrykk fra barnehagen og ellers i livet.

akvarell.jpg

DANNING

Danning forener barnets individuelle og sosiale utvikling. I steinerpedagogisk sammenheng hvor man arbeider med barnets vilje, følelse og tanke i et balansert forhold, er alle disse områdene en viktig del av danningsprosessen. I barnehage­alder er viljen sterkt forbundet med fysiske behov og velvære. I steinerbarne­hagene legges det derfor vekt på å støtte barnets viljeutvikling.

kjepphester.jpg

VOKSENROLLEN

I steinerbarnehagen legges det stor vekt på den voksnes rolle og arbeid. Det er helt avgjørende at den voksne har evne til å skape en tilstedeværende, varm og kjærlig relasjon til hvert enkelt barn. Et lite barn merker straks om den voksne har evnen til å dele fokus og oppmerksomhet. Gjennom et nærværende og lyttende vesen kan den voksne skape en trygg og kjærlig ramme for barnet. Barnehagen skal være et trygt sted der barna blir møtt og støttet i sine individuelle uttrykk.

borg.jpg

MEDVIRKNING

Medvirkning – å virke med – vil si at barnet har påvirkning på sin egen barne­hagehverdag, både bevisst og ubevisst. Å medvirke betyr ikke nødvendigvis å få velge eller bestemme selv. Å ta barns rett til medvirkning på alvor handler om å være åpen for og oppmerksom på deres ulike uttrykksformer, kroppslig og verbalt, og om å tilpasse hverdagen og ulike aktiviteter ut i fra barnas behov, ønsker og interesser.

bottom of page